Dursun YAŞAR - Personel Daire Başkanı
Personel Daire Başkanı


Dursun YAŞAR
Telefon: 0 352 207 66 66 / 10600
E Posta: yasarderciyes.edu.tr
 
 • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen görevleri mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
 • Üniversitenin insan gücü planlamasını yapmak,
 • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlerini programlamak, denetlemek ve yürütmek,
 • İdari personelin hizmet içi eğitimini programlayıp yürütmek,
 • Personel sisteminin geliştirilmesi için öneride bulunmak,
 • Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter tarafından verilecek personelle ilgili benzer görevleri yerine getirmek,
 • Genel Sekretere karşı sorumlu olmak,
 • Şube Müdürlerinin üst amiri olmak,
 • Personel Daire Başkanlığı İdari personelinin 1. amiri olmak,
 • Görevini Personel Daire Başkanlığında yerine getirmek,
 • Akademik ve idari kadro hareketlerini izlemek,
 • Rektörlüğün yazışmalarının yürütülmesini sağlamak,
 • Kendisine verilecek konusuyla ilgili diğer işleri yapmak,
 • Personel Daire Başkanlığı uhdesine verilen sorumlulukları mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
 • Görev konuları ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Genel Sekreteri bilgilendirmek ve personele gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Genel Sekreter tarafından Daire Başkanlığına havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak,
 • Daire Personelini sevk ve idare etmek,
 • Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,
 • Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalamak,
 • Daire personelinin yıllık izin takvimini onaylamak,
 • Akademik ve İdari personelin mali hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarının takibini yapmak,
 • Dairenin yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak,
 • Daire personelinin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak,
 • Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçimi, görevden alınmaları, terfi ve atamaları, ödüllendirme ve cezalandırılmaları konusunda inceleme ve değerlendirme yapmak,
 • Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkanı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak,
 • Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; şubelerin faaliyet programına gore yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliğini oluşturarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak,
 • Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe ve imza etmek,
 • Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini incelemek, gerekli değişiklikleri yaparak uygulanmasını sağlamak,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Personel ile ilgili görevde yükselme, unvan değişikliği, atama, nakil, mükafatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma gibi işlemleri inceleyerek, makama görüş ve tekliflerini sunmak,
 • Daire personelinin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Şube müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve sureli olarak denetlemek,
 • Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve digger kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
 • Birimin temel faaliyetlerinin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendisinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak, rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak,
 • Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek,
 • Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek